Conjunctuurmeting najaar 2023: Lagere omzet en brutomarge verwacht in jaar 2024

Lagere omzet en brutomarge verwacht in jaar 2024

De bouwmaterialenhandel staat voor een uitdagend jaar. De Handel verwacht voor de komende periode een omzetdaling van -4 tot -4,5%. De brutomarge staat eveneens onder druk met -1 tot -1,5%. De meting van dit najaar laat een afzwakkende markt zien in vergelijking met de meting in het voorjaar van 2023. Toen betrof de verwachte daling van de omzet van -3,0% en de brutomarge -0,2%. De resultaten zijn lager, mede door de afname in nieuwbouwprojecten in de woningbouw. Dat blijkt uit de conjunctuurmeting najaar 2023 van Koninklijke Hibin.

Uitdagingen
Kennisontwikkeling blijkt net als in andere branches en sectoren een uitdaging te zijn. Van de ondervraagde bedrijven geeft 86% aan dat er tenminste in redelijke mate uitdagingen zijn op het gebied van kennisontwikkeling binnen de organisatie. Daarvan geeft 49% aan dat dit sterk tot zeer sterk van toepassing is. Door middel van studie, waaronder ook het aanbod van Hibin opleidingen, proberen de bedrijven kennis van het personeel te vergroten. Daarnaast blijkt dat het behouden van kwalitatief personeel bij 75% van de bedrijven redelijk tot zeer uitdagend is. Hetzelfde geldt ook voor instroom vanuit de arbeidsmarkt (60%).

ICT (digitalisering) is volgens de respondenten eveneens een van de grootste uitdagingen; 74% geeft aan dat dit in redelijke mate tot in zeer grote mate van toepassing is. Onderliggend blijkt dat de bedrijven uitdagingen hebben met het succesvol inzetten van e-commerce (76%), maar ook datamanagement (PIM: 70%) speelt een belangrijke rol.

In lijn van aanscherpende wet- en regelgeving en richtlijnen vanuit de EU (bv: CSRD), maar ook vanuit de Rijksoverheid rondom duurzaamheid en klimaatdoelstellingen, is steeds meer terug te zien dat bedrijven uitdagingen voorzien op het gebied van circulaire en duurzame bouwmaterialen (70%). Ook de stikstofproblematiek speelt een substantiële rol (67%).

Bedreigingen
Volgens handelaren zijn de energieprijzen een bedreiging voor de activiteiten. 62% geeft aan tenminste in redelijke mate dit als bedreiging te zien, waarbij 37% aangeeft dit sterk tot zeer sterk van toepassing is. Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt worden eveneens gezien als bedreiging. 63% geeft aan dit als bedreiging te zien, waarbij 30% in sterke tot zeer sterke mate.

Kansen
Met stip op één wordt ‘service, toegevoegde waarde en ontzorgen klant’ aangedragen als kans voor de organisatie (97%). Opvallend is dat ‘slechts’ 10% dit als zeer grote kans ziet. Hoewel kennis en deskundigheid als uitdaging wordt gezien, wordt het ook als kans aangemerkt. 66% van de respondenten geeft aan dat dit sterk tot zeer sterk van toepassing is.

Knelpunten bij de kansen
Waar zitten dan de knelpunten volgens de handelaren? Gebrek aan ICT-kennis (68%), gebrek aan tijd (62%) en hoge energieprijzen (62%) worden aangedragen. Uit rondvraag bij de bedrijven blijkt ook dat digitalisering een groot thema is en als uitdagend wordt gezien. Het gebrek aan tijd kan ervoor zorgen dat kansen niet in volledigheid benut worden. Bedrijven geven aan erg druk te zijn en met de bezetting moeite hebben tijd vrij te maken.

Personeel
Als het gaat om werven van personeel, blijkt dat 58% van de bedrijven hiermee bezig is. Bij 56% van de bedrijven staan dan ook vacatures uit; voornamelijk commerciële functies (binnen- en buitendienst en marketing), logistiek en magazijn. Het werven van personeel blijkt bij twee derde van de bedrijven moeizaam te gaan. Bij 1 op de 10 bedrijven lukt dit zelfs niet tot nauwelijks. Opvallend is dat men overwegend ontevreden is over de kwaliteit van sollicitanten.

Quote: “Sollicitanten uit de sector met goede kennis van bouwmaterialen zijn meer dan schaars. Je moet concessies doen en tijd investeren. Met goed zoeken en je te onderscheiden, zijn er goede mensen te vinden.”

Ook is de verwachting dat het personeelsverloop op de middellange termijn zal toenemen. Voornaamste redenen zijn vergrijzing, concurrentie en andere aantrekkelijke sectoren.

Verwachtingen over 2024
Respondenten verwachten een overwegend uitdagend jaar voor 2024, met daling van omzet en marges staan de bedrijven volgend jaar onder druk. Legio onzekerheden hangen boven de markt die het vooruitzicht onzekerder maakt. De zorgen rondom nieuwe vergunningsverleningen en de afname in de woningbouw zijn een van de grootste oorzaken van het somberdere beeld voor 2024. Al met al wordt bij de meeste bedrijven een daling verwacht die niet in de dubbele cijfers gaat.

Enkele quotes met verschillend sentiment: [1] “Het wordt een moeilijk jaar met aanhoudende inflatie en afnemende volumes.” [2] “Misschien kleine daling, maar geen grote terugval.” [3] “Wordt weer een mooi jaar hoe gekker de markt hoe beter ondernemingen met echte passie voor de klant zich zullen kunnen onderscheiden.

Nieuwe rapportage Conjunctuurmeting
De rapportage van de Hibin Conjunctuurmeting is volledig vernieuwd. Het rapport bevat meer diepte-informatie, is eenvoudiger van opzet en visueler met o.a. sterke grafieken.
De Hibin Conjunctuurmeting najaar 2024 is het 25e onderzoek onder leden van Koninklijke Hibin naar de ontwikkeling van de omzet in de bouwmaterialenhandel en de effecten van conjuncturele ontwikkelingen daarop. De conjunctuurmeting wordt tweemaal per jaar samen met de VVNH onder de leden gehouden. De eerste meting vond plaats in het voorjaar van 2009. Het onderzoek werd per e-mail uitgevoerd door Buildsight. De respons onder leden beweegt zich de hele onderzoeksperiode in absolute aantallen rond de 35% en in percentage van de omzet in de branche op ruim 70%. Het onderzoek is daarmee in hoge mate representatief voor de gehele branche.

Over Koninklijke Hibin
Koninklijke Hibin, netwerk voor de bouwtoelevering, richt zich op belangenbehartiging, informatievoorziening, advisering, arbeidsvoorwaarden, pensioenregelingen en biedt een aantal succesvolle diensten voor haar leden, waaronder de cursussen en opleidingen. Hibin zet zich actief in rondom de maatschappelijke opgaven [1] Digitalisering, [2] Hindervrije Bouwlogistiek en [3] Minder Primaire Grondstoffen en organiseert met regelmaat hiervoor thematafels, webinars en evenementen.

Namens de bedrijfstak faciliteert Hibin de cao-onderhandelingen. Hierbij werkt Hibin samen met een vertegenwoordiging van werkgevers uit de branche. Daarnaast neemt Hibin het initiatief om via samenwerking binnen de sector de positie van de bouwtoelevering te versterken. Voorts stimuleert Hibin innovaties en bevordert ze het professionele ondernemerschap binnen de branche.