Over Hibin

Koninklijke Hibin

Koninklijke Hibin richt zich als netwerk van de bouwtoelevering op arbeidvoorwaarden (cao en arbeidsvoorwaarden),  lobby en belangenbehartiging, advisering, en ondersteuning van leden op het gebied van wet- en regelgeving, sociale aangelegenheden, kennisontwikkeling,  logistiek, verduurzaming en circulariteit en ICT/digitalisering.  Het beleid is vastgelegd in de strategienotitie 'Netwerk van de Bouwtoelevering'. Hibin is in 1905 opgericht en ontving in 2005 het predicaat koninklijk. 

Namens de bedrijfstak voert Hibin cao-onderhandelingen en neemt initiatieven om vanuit de bouwtoelevering samenwerking binnen de bouwketen te versterken. Voorts stimuleert Hibin innovaties en bevordert het professionele ondernemerschap binnen de branche.

De beleidsspeerpunten van Koninklijke Hibin betreffen allemaal activiteiten die een collectief (door de gehele achterban of een deelverzameling) dienen, niet in strijd zijn met het algemeen belang en tot beter resultaat leiden dan wanneer bedrijven deze activiteiten individueel oppakken.

Bij belangenbehartiging en lobby gaat het primair om draagvlak. Het draagvlak van de Hibin-achterban wordt verder versterkt door per onderwerp beleidscoalities aan te gaan met andere organisaties.

Bij onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden zorgt draagvlak voor representativiteit en onderhandelingskracht. Koninklijke Hibin onderhandelt namens de hele branche met de bonden over cao’s, pensioenregelingen en is vertegenwoordigd in het bedrijfstakpensioenfonds.

Het in eigen beheer ontwikkelde pakket branchespecifieke opleidingen is al jarenlang een groot goed in de branche. Waar het reguliere onderwijs ophoudt, sluit Hibin Opleidingen aan met opleidingen die mede door de eigen achterban zijn vormgegeven. Er is een nauwe aansluiting bij de praktijk, waardoor Hibin Opleidingen van grote waarde is voor de leden. De ontwikkeling en kwaliteitsbewaking is bij uitstek een collectieve taak. De uitvoering is, passend in de visie van het bestuur, in handen van marktpartijen.

Leden vragen nadrukkelijk om ondersteuning op het gebied van wet- en regelgeving, juridische  en sociale aangelegenheden. Op de meeste terreinen geldt dat individuele ondernemers te onregelmatig met wet- en regelgeving te maken krijgen om het bijhouden ervan rendabel binnen het eigen bedrijf te organiseren.

Subsidies/partnerprogramma’s van regionale, landelijke of Europese overheden hebben vaak een collectief karakter. Deze zijn alleen toegankelijk voor een collectief van bedrijven of gaan met een dusdanige administratieve lastendruk gepaard dat het voor individuele bedrijven niet loont om eraan deel te nemen. Koninklijke Hibin wil samen met leden actief naar mogelijke subsidies en/of partnerprogramma’s zoeken.

Opzeeland, H van
Contactpersoon
Hedy van Opzeeland