80/90/100-regeling Q&A

Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de regeling?

 • De belangrijkste voorwaarde is dat er een advies is waarin staat dat verkorting van de arbeidsduur in de huidige functie van 100% naar 80% een goede optie is om de werknemer duurzaam inzetbaar te houden.

Wat is een 3-gesprek?

Na het indienen van de aanvraag door de werknemer en melding daarvan aan de werkgever, kan de werkgever een 3-gesprek voorstellen. Werknemer, onafhankelijk deskundige en werkgever zoeken daarin gezamenlijk naar een oplossing. Het 3-gesprek moet binnen drie weken aar de aanvraag bij het FCB worden aangemeld. Na het 3-gesprek brengt de deskundige een verslag met advies uit.

De kosten voor het 3-gesprek komen voor rekening van de werkgever en bedragen € 520,25 (ex btw). Kosteloos annuleren kan tot zeven dagen voor aanvang van het gesprek.

Wie stelt het advies op?

 • Dit advies wordt opgesteld door een door cao-partijen ten behoeve van deze regeling gecontracteerde deskundige. Deze deskundige maakt een Duurzame Inzetbaarheidsanalyse (DIA). Nadat de werknemer een aanvraag heeft ingediend, maakt de deskundige een afspraak met hem of haar voor de DIA.

Waar kan de werknemer een aanvraag voor de 80/90/100-regeling indienen?

 • Deze kan de werknemer indienen bij het Fonds Collectieve Belangen Handel in Bouwmaterialen d.m.v. een email (info@fcbhibin.nl) o.v.v. "aanvraag duurzame inzetbaarheidsanalyse”. Daarbij dient hij naast de bedrijfsgegevens (naam bedrijf, naam + email leidinggevende) te vermelden: eigen naam, functie, aantal contracturen, geboortedatum, telefoonnummer en emailadres.
 • Aanvragen worden vanaf 1/12/2021 in behandeling genomen. De werknemer ontvangt een bevestiging van FCB Hibin.

Wat doet FCB Hibin met mijn aanvraag?

 • FCB Hibin controleert vervolgens de door de werknemer opgegeven informatie bij de werkgever en of de werkgever premie afdraagt aan FCB Hibin. Dit doet het omdat de kosten van het advies worden betaald door FCB Hibin. Nadat FCB Hibin heeft vastgesteld dat dit zo is, stuurt het de door de aanvrager verstrekte gegevens door aan de deskundige die daarna contact met de werknemer opneemt. 

Wat doet de deskundige met de aanvraag?

 • De deskundige voert in opdracht van FCB Hibin een inzetbaarheidsgesprek met de werknemer. Dit gebeurt telefonisch of on-line. Daarbij komen aan de orde: het werk, de werkbeleving en het werkvermogen en de 80/90/100-regeling en eventueel andere alternatieven om de werknemer duurzaam inzetbaar te houden. 
 • Van deze Duurzame Inzetbaarheidsanalyse ontvangt de werknemer een onderbouwd advies. Dit advies is vertrouwelijk en alleen voor de werknemer.

Heeft de werknemer daarna recht op de 80-90-100-regeling?

 • Alleen als het advies van de deskundige aan de werknemer inhoudt dat verkorting van de arbeidsduur van 100% naar 80% een goede optie is om hem of haar duurzaam inzetbaar te houden. De deskundige zal dit vermelden in zijn advies aan de werknemer. Daarnaast ontvangt de werknemer een brief van het fonds dat hij/zij in aanmerking komt voor deze regeling. Deze brief kan hij/zij daarna laten zien aan zijn/haar werkgever. Deze is dan verplicht om als de werknemer dat wil uitvoering te geven aan de 80/90/100-regeling. 

Hoe zit het met mijn arbeidscontract als ik gebruik maak van de regeling?

 • Als een werknemer gebruik maakt van de regeling wordt het arbeidscontract aangepast. Werknemer en werkgever sluiten hiervoor een aanvullende arbeidsovereenkomst volgens bijgevoegd model (A).

Hoe zit het met mijn pensioen?

 • In geval dat een werknemer gebruik maakt van de regeling blijft zijn pensioenopbouw gebaseerd op 100% op grond van de bestaande premieverdeling. Dat betekent dat de arbeidsduurvermindering niet ten koste gaat van de pensioenopbouw. Zowel de werkgever als ook de werknemer betalen beiden de premie door over de arbeidsduurvermindering. 

Hoe zit het met mijn salaris?

 • Als een werknemer gebruik maakt van de regeling werkt hij minder (80%) terwijl hij de tijd dat hij minder werkt voor 50% krijgt doorbetaald. Daardoor komt hij uit op 90% van zijn oorspronkelijk bruto loon. 

Wat als ik in deeltijd werk?

 • Bij deeltijd geldt de regeling naar rato. Dit betekent voor een werknemer met een arbeidscontract voor 32 uur/week: 80% x 32 uur = 25,6 uur wat inhoudt dat deze werknemer voor 6,4 uur/week wordt vrijgesteld van werk en dat de werkgever daarvan 50% doorbetaalt. 

Hoe lang moet iemand in dienst zijn?

 • Alle 60+’ers kunnen gebruik maken van de regeling ongeacht hun dienstverband. Als de werknemer problemen heeft m.b.t. zijn inzetbaarheid en als de regeling helpt om inzetbaar te blijven, dan maakt dienstverband niet uit. 

Is er een minimum aan contract uren 

 • Nee, er is geen ondergrens aan contract uren.

Hoe moet worden omgegaan met de reiskosten?

 • Voor zover er een reiskostenregeling geldt dient de reiskostenvergoeding naar rato te worden aangepast, d.w.z. op basis van het aantal te werken dagen.

Moet de werknemer vrije dagen opnemen voor deze regeling? 

 • Nee, de werknemer hoeft geen vrije dagen op te nemen voor deze regeling.
Donckers, M.
Contactpersoon
Marc Donckers