Omgevingswet: 5 misverstanden nader toegelicht
17.01.2023

Nieuwsbericht

Omgevingswet: 5 misverstanden nader toegelicht

Er is een hoop te doen om de nieuwe Omgevingswet. Het doel van de nieuwe wet is om de regelgeving rond de fysieke leefomgeving te bundelen én eenvoudiger te maken. De invoering duurt langer dan vooraf gepland en dat kan leiden tot misverstanden. Wij helderen ze voor je op.

1. Er komt weer een extra wet bij
De Omgevingswet vervangt 26 wetten en een paar honderd regelingen. Sinds 1810 zijn veel verschillende wetten en regels gemaakt voor de buitenruimte, zoals voor bodem, water, wegen, milieu, monumenten, natuur, geluid en nieuwbouw. Deze wetten zijn niet alleen ingewikkeld; ze spreken elkaar soms ook tegen en er worden meerdere termen gebruikt terwijl hetzelfde bedoeld wordt. De losse regels en wetten verhinderen ook vaak de ontwikkeling van innovatieve, duurzame initiatieven. Daarom zijn ze nu vereenvoudigd en gebundeld in één Omgevingswet.

2. Door de Omgevingswet gaat alles veranderen
Als de Omgevingswet van kracht wordt, hoeven eigenaren van bedrijven (die hun vergunningen op orde hebben) en die hun bedrijf niet veranderen, in principe niets te doen. Omgevingsvergunningen blijven automatisch gelden. Je hoeft ook niet opnieuw een melding te doen. Dat regelt het overgangsrecht. Wat wel gaat veranderen is dat door de nieuwe wet de fysieke leefomgeving meer in samenhang wordt gezien en benaderd. Dat betekent dat bij het invullen van plannen ook thema’s als energietransitie, duurzaamheid, sociale en maatschappelijke uitdagingen worden betrokken.

3. Een vergunningaanvraag gaat veel langer duren
Het doel is juist om de termijn te verkorten: de hoofdregel is dat de reguliere voorbereidingsprocedure voor omgevingsvergunningen 8 weken mag duren in plaats van 26 weken. Ook moet de Omgevingswet de procedure eenvoudiger maken: zo worden veel regels voor bedrijven op rijksniveau geschrapt en mogen die in het omgevingsplan nog verder worden gedereguleerd. Natuurlijk moet de praktijk uitwijzen of een vergunningaanvraag sneller wordt afgerond.

4. Het wordt allemaal veel ingewikkelder
Omdat alle wetten en regels worden gebundeld zou het juist allemaal minder ingewikkeld moeten zijn. Het Omgevingsloket speelt daarbij een belangrijke rol: hierin zoek je straks snel en eenvoudig uit of je plan een kans van slagen heeft. In het Omgevingsloket staat dan vermeld welke regels er gelden voor jouw locatie. Een vergunning aanvragen of een melding doen regel je eenvoudig en snel via dit digitale loket.


5. Ik moet met iedereen om de tafel
Participatie wordt een belangrijker punt. Tijdige participatie leidt tot betere initiatieven. De overheid stimuleert initiatiefnemers om in gesprek te gaan met belanghebbenden en ze te informeren over omgevingsplannen. ‘Maar moet ik nu echt met partijen in overleg?’ Dit is zeker aan te raden en straks in sommige gevallen zelfs verplicht. Omwonenden en andere belanghebbenden weten vaak niet wat een ondernemer (initiatiefnemer) van plan is en vullen dit dan zelf in. Dit kan leiden tot verkeerde beeldvorming in de omgeving. Tip: voorkom frustratie door plannen vroegtijdig aan de omgeving te presenteren en/of voor te leggen.

Voor meer informatie, ga naar deze website.