Strategie

Toekomst verkennen en strategieontwikkeling voor de bouwtoelevering?

Hibin heeft in 2018 een toekomstverkenning uitgevoerd. Alle voor de bouwmaterialengroothandel relevante maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen in de bouw zijn geïnventariseerd. Per ontwikkeling zijn de mogelijke gevolgen voor de bouwmaterialengroothandel benoemd. Dat kun je teruglezen in het boekje 'Een andere wind'. Mede op basis hiervan is de Hibin-strategie voor de komende jaren ontwikkeld:  'Netwerk van de Bouwtoelevering 2025'

In bovengenoemd proces zijn vier scenario's ontwikkeld. In de scenario’s geeft de horizontale as twee uitersten aan in de industrialisering van de bouw, variërend van traditioneel ‘stenen stapelen’ tot volledig fabrieksmatig bouwen. Op deze as heeft de voortgang van de digitalisering grote invloed. De verticale as geeft de twee uitersten aan in de organisatie van de bouwketen, variërend van het traditionele speelveld van veel kleine, vaak lokale aanbieders, tot een machtsconcentratie in de vorm van platforming, zoals we dat uit andere branches kennen (Airbnb, Uber, Amazon). 

De scenario's vormen een praktisch instrument om binnen de organisatie van bedrijven om te bepalen welk scenario het meest waarschijnlijk is en welk scenario het meest wenselijk is. Hoe groter de verschillen tussen die twee uitkomsten, hoe belangrijker het is om er met elkaar over in gesprek te gaan.

Futureconsult heeft een praktische handleiding ontwikkeld waarmee leden van Koninklijke Hibin individueel aan de slag kunnen met het discussiëren over en bepalen van hun eigen strategie. De Handleiding sluit aan op de vier scenario's voor de bouwmaterialengroothandel. 

Als derde stap heeft Hibin een zogeheten Delphi-onderzoek laten uitvoeren. In dit onderzoek spreken deskundigen van binnen en buiten de branche zich uit over trends en ontwikkelingen. Daarmee heeft Hibin inzicht verkregen in de impact van (bouw)ontwikkelingen op de bouwtoelevering. De deelnemers aan het onderzoek hebben zich ook uitgesproken over de waarschijnlijkheid dat ontwikkelingen daadwerkelijk doorzetten, en zo ja, op welke termijn. De uitkomsten van deze gezamenlijke expert-check vindt u in deze publicatie. De Hibin-strategie die het resultaat is van bovengenoemde stappen, heeft ook geleid tot een nieuwe netwerkbenadering. Onderstaande animatie geeft een beeld van de nieuwe Hibin-werkwijze.