Netwerk Bouwtoelevering

Strategie 2025

Nederland wordt de komende jaren snel duurzamer, digitaler en drukker. De betekenis van die ontwikkelingen voor de bouw is enorm. Koninklijke Hibin heeft die ontwikkelingen in kaart gebracht en vertaald naar vier mogelijke toekomstscenario’s voor de branche. Vervolgens is met behulp van een Delphi-onderzoek gekeken naar de impact van maatschappelijke ontwikkelingen op de bouwtoelevering. Koninklijke Hibin heeft deze inbreng gebruikt om samen met leden, buitengewone leden en netwerkpartners te bepalen hoe Hibin zou moeten worden ingericht en georganiseerd om leden ook in de toekomst optimaal te kunnen blijven ondersteunen. Dit is vastgelegd in de strategienota 'Netwerk van de Bouwtoelevering 2025. (tekst gaat verder onder de video)

'Netwerk van de Bouwtoelevering 2025' is gefundeerd op vier maatschappelijke opgaven die deel uitmaken van de dagelijkse praktijk van leden. Het zijn opgaven waarbij de bouwtoelevering een bijdrage kan leveren door inzet van haar kennis, positie en rol. 
Vier maatschappelijke opgaven:

 • Versnelling van de bouw- en renovatieopgave
 • Minder primaire grondstoffen
 • Data voor stroomlijning van de bouwsector
 • Hindervrije bouwlogistiek

Er zijn vijf kernvoorwaarden waaraan Hibin wil voldoen om aan de genoemde maatschappelijke opgaven te kunnen werken. 
Vijf kernvoorwaarden:

 • Zichtbare autoriteit
 • Proactieve netwerkpartner
 • Deler van kennis en ervaring
 • Aantrekkelijk werkgever
 • Inspirerend samenwerker

Transparantie en samenwerking
De Hibin-strategie is gebaseerd op transparantie en samenwerking. De grote bouwgerelateerde maatschappelijke opgaven van deze tijd kunnen we alleen in gezamenlijkheid aanpakken. Hibin manifesteert zich daarom nadrukkelijk als netwerk van de bouwtoelevering. De bouwtoelevering is de schakel in de bouw van waaruit effectieve samenwerking tot stand kan komen.

Proactieve netwerkpartner
Hibin kiest nadrukkelijk voor de rol van proactieve netwerkpartner en heeft de eigen organisatie aangepast om die rol goed te kunnen invullen. Hibin ontwikkelt zich meer en meer tot netwerk. Binnen dat netwerk wordt in steeds wisselende coalities gewerkt. Onderwerpen worden zowel rechtstreeks vanuit de achterban geagendeerd als vanuit de interactie van die achterban met klantgroepen en andere partijen in de bouw. Dat resulteert in activiteiten die op initiatief van de eigen achterban in gang worden gezet, én in activiteiten die in overleg met netwerkpartners worden geïnitieerd, gedefinieerd, gefinancierd en uitgevoerd. Hibin wil dit doen vanuit een heldere eigen visie en ambitie op de thema’s waarop Hibin actief wil zijn. 

Hibin wil samenwerking bevorderen en faciliteren. Proactief, maar vooral ook praktisch. Uitgangspunt is dat samenwerking voor alle betrokkenen is gebaseerd op welbegrepen eigen belang. Mat andere woorden: participeren moet de deelnemers ook iets opleveren. Hibin wil ervoor zorgen dat deelnemers:

 • hun netwerk kunnen vergroten;
 • kunnen deelnemen aan inspirerende bijeenkomsten en kennissessies (bij voorkeur op locatie);
 • kunnen participeren in themagerichte digitale netwerken;
 • zich vakinhoudelijk en persoonlijk kunnen ontwikkelen;
 • hun inzichten en ideeën kunnen delen;
 • een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan enkele essentiële maatschappelijke opgaven. 

Experttafels
Netwerkpartners kunnen deelnemen aan de Experttafels van Hibin. Hiervoor geldt geen vast lidmaatschap. Netwerkpartners kunnen op basis van hun expertise en/of belangstelling voor een specifiek onderwerp besluiten of zij een bijeenkomst al dan niet willen bijwonen. Hibin nodigt per bijeenkomst van een Experttafel steeds een aantal experts uit het netwerk uit. Hierbij zal Hibin onder andere een beroep doen op branche- en belangenorganisaties uit het netwerk. Daarnaast krijgen deskundigen individueel de gelegenheid zichzelf aan te melden.

Experttafels kunnen uitmonden in voorstellen voor concrete projecten. De Hibin-projectmanager zal in zo’n geval een projectplan uitwerken en op zoek gaan naar de bijbehorende middelen (financieel en ‘in kind’) De Experttafels gaan in de tweede helft van 2019 van start. 

Ondersteunen van leden
De proactieve netwerkbenadering neemt niet weg dat Hibin leden blijft ondersteunen met het signaleren, delen van kennis en het scheppen van de juiste randvoorwaarden om hun verschillende klantgroepen (waaronder aannemerij, industrie, woningbouwcorporaties, zzp’ers, consumenten ) goed te kunnen bedienen. Hibin heeft de ambitie om – meer dan voorheen - samen met leden de wensen en verlangens van klantgroepen nauwgezetter in beeld te brengen en vervolgens met de verschillende klantgroepen in gesprek te gaan over hun belangen en uitdagingen.