Lidmaatschappen

Soorten lidmaatschappen

Lid worden van Koninklijke Hibin

Het lidmaatschap van Koninklijke Hibin staat open voor bedrijven uit de bouwmaterialengroothandel. Hiertoe behoren ook grossiers in bouwmaterialen, speciaalzaken (tegels, keukens, isolatiemateriaal e.d.), afhaalcentra van bouwmaterialen en online aanbieders van bouwmaterialen. Daarnaast kent Hibin het buitengewoon lidmaatschap voor fabrikanten en importeurs van bouwmaterialen. Voor het lidmaatschap geldt een toelatingsreglement. Neem voor informatie contact op via info@hibin.nl of 088-442 46 00.

• Gewoon lidmaatschap 
Bedrijven die minstens twee jaar handel uitoefenen in één of meer bouwmaterialen en voldoen aan de lidmaatschapscriteria. 

• Buitengewoon lidmaatschap 
Voor bedrijven die toeleverancier van de bouwmaterialenhandel zijn. Buitengewone leden hebben dezelfde rechten als gewone leden met uitzondering van het stemrecht.

Hoeveel bedraagt de contributie?

 

***Het toelatingsreglement is op dit moment onderhevig aan veranderingen.*** 

Wat zijn de toelatingscriteria?

Toelating geschiedt conform het toelatingsreglement zoals dat op 4 juni 2019 is vastgesteld.

Artikel 1
Gewoon lidmaatschap en aspirant lidmaatschap

  • Bedrijven die in aanmerking komen voor het lidmaatschap zijn de bedrijven waarvan minimaal 2/3 van de geldswaarde van de omzet wordt geleverd aan bedrijfsmatige afnemers. Bovendien moet de totale omzet minimaal € 1.500.000 (excl. BTW) per jaar bedragen.
  • Hiertoe behoren ook grossiers in bouwmaterialen, speciaalzaken (tegels, keukens, isolatiemateriaal e.d.), afhaalcentra van bouwmaterialen en online aanbieders van bouwmaterialen, mits zij voldoen aan de in art. 1 gestelde minimum grenzen.
  • Bedrijven die naast de verkoop van materialen onderaannemingswerkzaamheden uitvoeren waarvan de omzet niet meer bedraagt dan 1/3 van de totale omzet van het bedrijf vallen onder de lid 1 vermelde omschrijving.

Voor het lidmaatschap dienen bedrijven te voldoen aan de volgende criteria:

  • De onderneming dient met als kernactiviteit de handel in bouwmaterialen te zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen welker gebied de onderneming is of zal worden gevestigd.
  • Kwaliteit ten aanzien van de kernfuncties van de bouwmaterialenhandel: het management moet desgevraagd kunnen aantonen, dat zij  beschikt over voldoende kennis en praktijkervaring in een leidinggevende positie opdat wordt voldaan aan de door de markt gevraagde kwaliteitseisen.
  • Continuïteit van de onderneming: de onderneming zal desgevraagd moeten aantonen, dat zij over voldoende financiële middelen beschikt om aan haar kort en lang lopende verplichtingen te voldoen.

Bedrijven die op het moment van aanvraag nog geen twee jaar de handel in bouwmaterialen bedrijven kunnen een aanvraag indienen voor het aspirant lidmaatschap. Zie art. 5 van dit reglement.

Artikel 2
Ondernemingen, die zich beperken tot de handel in een of meer soorten 
Bouwmaterialen

Ondernemingen die zich beperken tot de handel in één of meer soorten bouwmaterialen kunnen bij hun aanvraag van het lidmaatschap verzoeken de normen en voorwaarden van dit reglement uitsluitend te laten gelden voor die materialen, waarin zij handel drijven. Indien deze onderneming later zijn handel wil uitbreiden tot andere bouwmaterialen, dan houdt dit in, dat opnieuw kan worden nagegaan of de onderneming voldoet aan de normen en voorwaarden van dit reglement.

Artikel 3
Aanvraag van het (aspirant) lidmaatschap

1.Een aanvraag van het lidmaatschap kan schriftelijk of per mail. Voor de behandeling van een lidmaatschapsaanvraag kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht. 

2.De aanvrager ontvangt een vragenlijst en een exemplaar van dit reglement. Nadat de aanvrager deze vragenlijst - vergezeld van de voor de behandeling van de aanvraag benodigde stukken  - heeft ingevuld en geretourneerd, wordt de lidmaatschapsaanvraag in behandeling genomen door het bestuur van de vereniging.

Artikel 4
Behandeling van het verzoek door het bestuur

1. Het bestuur antwoordt binnen 30 dagen na ontvangst van de geretourneerde vragenlijst op de lidmaatschapsaanvraag. 

2. Aansluitend kan een lid van het bestuur en/of een bureaumedewerker een bezoek brengen aan het betreffende bedrijf. Hiervan wordt een verslag gemaakt waarvan de aanvrager een kopie ontvangt. 

3. Het bestuur beslist 14 dagen na ontvangst van het verslag. 

4. Het bestuur kan een externe accountant aan wijzen voor aanvullende informatie. Het bestuur kan voor de beoordeling of een onderneming voldoet aan de toelatingseisen zich mede richten naar het oordeel van deze door haar aan te wijzen accountant. De onderneming die het lidmaatschap aanvraagt verplicht zich mee te werken aan het onderzoek  door de betreffende accountant; bij gebreke van dien wordt de lidmaatschapsaanvraag niet verder in behandeling genomen. De kosten van dit onderzoek komen voor rekening van aanvrager. Het bestuur beslist 14 dagen na ontvangst van de rapportage van de accountant. De conclusie van de accountant wordt onverkort door het bestuur overgenomen, tenzij nadien het bestuur de beschikking krijgt over informatie waarvan het redelijkerwijs niet van haar verwacht mag worden de conclusie van de accountant over te nemen. Aanvrager zal van het afwijkende oordeel van het bestuur onverwijld in kennis gesteld worden.

5. Indien het bestuur van oordeel is dat de onderneming aan de in de statuten en in dit reglement gestelde voorwaarden en normen in voldoende mate beantwoordt, zal zij aanvrager toelaten, nadat deze een verklaring heeft ondertekend, dat zij bereid is alle voorschriften, reglementen en besluiten van de vereniging getrouw na te komen.

6. Het bestuur kan de beslissing ook uitstellen voor het inwinnen van nadere inlichtingen, alsmede om aanvrager in de gelegenheid te stellen alsnog aan bepaalde normen te voldoen. 

7. Indien het bestuur de aanvraag afwijst zal zij aanvrager schriftelijk in kennis stellen van de reden(en) van afwijzing. Aanvrager kan binnen 30 dagen na de datum van de mededeling in beroep kan gaan bij de algemene vergadering.

8. Het bestuur beslist in alle gevallen, waarin dit reglement niet of niet duidelijk mocht voorzien.

Artikel 5
Toelating aspirant lid als gewoon lid

1. Het aspirant lidmaatschap duurt maximaal twee jaar. Uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van de periode van het aspirant-lidmaatschap, stuurt het bureau de betreffende onderneming een vragenlijst toe, waarin vragen worden gesteld ten aanzien van de in dit reglement gestelde normen en voorwaarden. Nadat de aanvrager deze vragenlijst - vergezeld van de voor de behandeling van de aanvraag benodigde stukken  - heeft ingevuld en geretourneerd, wordt de lidmaatschapsaanvraag in behandeling genomen door het bestuur van de vereniging. Art. 3 en 4 zijn van toepassing.