Over Hibin

Organisatie

Koninklijke Hibin heeft een bestuur dat bestaat uit afgevaardigden van aangesloten bedrijven. Het bestuur wordt gevraagd en ongevraagd geadviseerd door de Adviesraad. De uitvoering van het beleid is belegd bij het eigen Hibin-bureau. Onderhandelingen met sociale partners over cao en arbeidsvoorwaarden wordt in opdracht van het bestuur uitgevoerd door een Onderhandelingscommissie, bestaande uit leden van de vereniging. Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af over het gevoerde beleid  aan de algemene ledenvergadering.

Hibin heeft gekozen voor een participatieve overlegstructuur, waarmee bij beleidsontwikkeling de relatie tussen netwerkpartners en hun belangen is geborgd. Medewerkers van lidbedrijven en deskundigen uit de (periferie van) de branche denken aan thematische Experttafels mee over beleid en werken mee aan concrete projecten die daaruit volgen. Experts kunnen zowel structureel als incidenteel deelnemen op basis van de

onderwerpen van dat moment. Verder kent Hibin een aantal platforms waar medewerkers van aangesloten bedrijven meedenken over beleidsontwikkeling en -uitvoering op het gebied van professionalisering, werkgeverschap, communicatie en innovatie.

De statuten van Koninklijke Hibin (versie 10 juli 2019) kun je hier downloaden.