Wetgeving Werkgeverschap

RI&E

RI&E: gezondheids- en veiligheidsrisico’s in kaart
Koninklijke Hibin beschikt over een eigen branchegerichte RI&E, de zogeheten HIBRIE. Deze is voor iedereen te downloaden. Door het invullen van een vragenlijst worden mogelijke risico’s geïnventariseerd. Elk bedrijf is wettelijk verplicht om zijn arborisico’s in kaart te brengen. U kunt hiervoor de HIBRIE gebruiken. De HIBRIE is hier te downloaden.

Achtergrond
Werkgevers zijn wettelijk verplicht om in kaart te brengen welke gezondheids- en veiligheidsrisico’s er in hun bedrijf voorkomen. Zij moeten maatregelen nemen om deze risico’s aan te pakken. Dit dienen zij vast te leggen in een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) en een bijbehorend plan van aanpak. Hierin geven zij ook aan binnen welke termijn de maatregelen genomen worden. Werkgevers kunnen daarvoor de hulp inroepen van een arbodienst of eigen preventiemedewerker(s). Ieder bedrijf is verplicht om één of meer deskundige werknemers aan te wijzen die, samen met de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging, de werkgever bijstaan bij het naleven van zijn verplichtingen. 

Schriftelijke inspecties 
De Inspectie SZW controleert of bedrijven aan deze verplichtingen voldoen. Zij doen dat door middel van een schriftelijke inspectie. Bedrijven die geselecteerd zijn voor een inspectie, wordt gevraagd een aantal documenten ter beoordeling toe te sturen. De inspecteur kijkt of de stukken voldoen aan de wettelijke criteria. Wanneer de inspecteur de gevraagde stukken niet binnen de gestelde termijn ontvangen heeft, is er sprake van een overtreding van de Arbeidsomstandighedenwet en krijgt de werkgever een waarschuwing. Als de documenten in orde zijn, voorkomt de werkgever een bezoek van de inspecteurs. De Inspectie werkt namelijk risicogericht. Bij werkgevers die hun eigen verantwoordelijkheid nemen en hun zaken op orde hebben, treedt de Inspectie alleen op als daar concrete aanleiding toe is.

Risico’s en maatregelen
Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) beschrijft de risico’s voor de veiligheid en gezondheid op de werkplek. Ook staat hierin welke maatregelen een werkgever neemt om deze risico’s te verminderen. Elke werkgever is verplicht een RI&E op te stellen. Om werkgevers te ontlasten is enkele jaren geleden een branche RI&E opgesteld, die Hibin-leden binnen hun bedrijven kunnen gebruiken.

Eens in de vier jaar moet deze RI&E opnieuw worden getoetst. Op basis van de ervaringen in de afgelopen jaren wordt in het bijzonder aandacht gegeven aan de top-5 risico’s in de branche.

Die risico’s zijn:

1. Aanrijding door heftrucks, transportmiddelen en andere voertuigen

2. Omvallen of instorten van magazijnstellingen en gestapelde goederen

3. Van hoogte vallen door klimmen in stellingen en werken op tussenverdiepingen zonder goede leuningen

4. Belasting van de rug bij het tillen en dragen van zware materialen

5. De veiligheid van klanten in het magazijn.

De opstellers van RI&E wijzen in het bijzonder op de veiligheid van klanten. Daar is te weinig aandacht voor. Vaak wordt gedacht dat het de verantwoordelijkheid van klanten zelf is om goed op te letten en geen stomme dingen te doen. Maar werkgevers moeten niet vergeten dat als een klant wordt aangereden op het terrein van de onderneming, er boetes kunnen volgen. Zorg dus dat klanten geen onverantwoorde risico’s nemen.

Erkenning HIBRIE door SZW

Helaas is de HIBRIE vanaf medio 2018 niet meer erkend. Dat wil zeggen dat bedrijven (ook bedrijven met minder dan 25 werknemers) die dit RI&E-instrument gebruiken hun RI&E en plan van aanpak wél moeten laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst (Vangnetregeling, art. 14a Arbowet) of door een gecertificeerde arbokerndeskundige (Maatwerkregeling, art. 14a Arbowet). 

Donckers, M.
Contactpersoon
Marc Donckers