Werkgeverschap

Wet en regelgeving

Hibin geeft inzicht in wet- en regelgeving die relevant is voor goed werkgeverschap in de sector. De Programmamanager Werkgeverschap is beschikbaar voor het beantwoorden van vragen en advies.

Welke regels gelden bij een arbeidsovereenkomst?
De volgende regels geleden bij een arbeidsovereenkomst:

  1. De arbeidsovereenkomst zelf
  2. De Hibin cao (minimum cao)
  3. Wet- en regelgeving van de overheid

De arbeidsovereenkomst en cao
In een arbeidscontract staan de afspraken werkgever en werknemer. Naast deze afspraken in de arbeidsovereenkomst zijn er een aantal wettelijke regels. De belangrijkste is de cao Hibin. In de cao staan regels over de hoogte van het loon, vakantie, opzegtermijnen, verlof, kostenvergoedingen. Werktijden, etc.

De Hibin is een zogenaamde minimum cao. De afspraken vormen de ondergrens van wat een werkgever een werknemer mag bieden. Hiervan mag worden afgeweken, maar alleen ten gunste van de werknemer.

De belangrijkste wetten
Belangrijke wetten zijn:

• Het Burgerlijk Wetboek (BW)
Hierin staan regels over bijvoorbeeld proeftijd, vakantie, opzegtermijnen en ontslag. Als hiervan bij cao of arbeidsovereenkomst kan worden afgeweken, dan is dat vermeld. Als dat niet is aangegeven, dan kan het niet. Een afwijking kan alleen ten gunste van de wet.

• De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag
Hierin staat dat de werkgever minstens het minimumloon en minimumvakantiebijslag moet betalen.

• De Arbeidstijdenwet (ATW)
Hierin staan de regels over werktijden en rusttijden.

• De Arbeidsomstandighedenwet
De overheid stelt doelen vast voor de veiligheid en gezondheid in bedrijven. In deze wet staat hoe bedrijven moeten zorgen dat werknemers veilig en gezond kunnen werken.

• De Wet arbeid en zorg
Hierin staan de wettelijke verlofregelingen.

• Wetgeving over gelijke behandeling
Hierin staat onder meer dat er geen verschil mag zijn in de arbeidsvoorwaarden tussen:

  • mannen en vrouwen;
  • mensen met of zonder migratieachtergrond;
  • werknemers die voltijds of in deeltijd werken;
  • werknemers met een vast of tijdelijk contract;
  • mensen met en zonder handicap;
  • gezonde mensen en mensen met een chronische ziekte.

Regels in de cao

Loonstrookje verplicht
Bij de eerste loonbetaling is het verplicht een specificatie van het salaris geven, het zogenoemde loonstrookje. Verandert er iets in het loon moet hier van een loonstrookje worden gegeven. Of in de inhoudingen zoals premies voor sociale lasten of pensioen. Op het loonstrookje moet een aantal gegevens staan. Bijvoorbeeld het brutoloon en het aantal uren dat u werkt.
Het loonstrookje kan schriftelijk maar ook digitaal worden verstrekt als u daarmee instemt.